Zadzwoń : 22 675 98 27 Email: klub@fitfun.pl
Regulamin konkursu na fb
15CzeBrak komentarzy
Regulamin konkursu na fb
Monika Holc Czerwiec 15, 2018 Brak komentarzy

Regulamin konkursu na fb

KONKURS !!!!!

Jesteście gotowi ???

Klub FIT&FUN – 27 lat na rynku fitness

Do wygrania w naszym konkursie 17 treningów personalnych !!!! każdy z naszych Trenerów zaproponuje indywidualny  program treningowy dla dwóch osób !!!

W ramach nagród konkursowych będziemy losować Treningi Personalne z Naszymi trenerami :
Roman Drabik , Marek Żuraw , Monika Kamińska , Zuzanna Homoncik , Hubert Krzemiński , Krystian Gronek , Monika Holc , Monika Witulska , Patrycja Pałasz , Izabela Strzelczyk , Agnieszka Ronge , Monika Gorczyczewska , Joanna Zabłocka, Katarzyna Żytko, Anna Choreń , Piotr Filanowski, Dorota Jędrzejewska. To może być NOWY wymiar i NOWE wyzwanie treningowe dla wielu z Was na NOWEJ strefie funkcjonalnej i to nadal nie wszystko ….
Trening Personalny* będzie można odbyć z dowolnie wybraną osobą towarzyszącą , możecie w ramach zarażenia swoja pasją do aktywności wprowadzić w świat fitnessu oraz treningu na siłowni kogoś bliskiego.

 

Co należy zrobić :*

 1. W ramach udziału w konkursie na facebooku , który będzie polegał na : polubieniu posta z konkursem , udostępnieniu publicznie zdjęcia posta o konkursie oraz dodania swojego komentarza pod postem , z odpowiedzią na zadane pytanie :  ZA CO NAS CENICIE I DLACZEGO LUBICIE Z NAMI ĆWICZYĆ ? oraz oznaczenie w komentarzu osobę towarzyszącą z którą chcecie być na treningu.
 2. Konkurs trwa od 15.06.2018 do 20.06.2018 do godziny 23.59 . W dniu 22 czerwca podczas ogniska fitnessowego zostaną rozlosowane osoby , które wzięły udział w ww konkursie i spełniły wszystkie trzy wymogi czyli : polubienie , udostępnienie i komentarz. Osoba która nie pojawi się osobiście na losowaniu, które będzie 22.06.2018 roku około godziny 20:00 – 21:00 traci możliwość zdobycia nagrody.
 3. Osoba która zostanie wylosowana i otrzyma trening personalny może umówić się z trenerem indywidualnie i ma możliwość przeprowadzenia tego treningu z osobą towarzysząca , którą wskazała w komentarzu w poście konkursowym .
 4. Na trening personalny należy umówić się bezpośrednio z trenerem , który podczas krótkiego wywiadu odnośnie sprawności fizycznej i zaawansowania  treningowego , przygotuje odpowiedni  zestaw ćwiczeń.
 5. Trening personalny nabyty droga losowania na ognisku fitnessowym jest bezpłatny.
 6. Trening personalny nabyty 22.06.2018 jest ważny do 30.09.2018 roku.
 7. Treningu personalnego nabytego drogą losowania 22.06.2018 nie można odstąpić osobie trzeciej.

 

Zapraszamy do wspólnej zabawy 🙂 na facebook

 

 

REGULAMIN KONKURSU

ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROFILU „FIT&FUN ” W SERWISIE FACEBOOK

 

 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu organizowanego w ramach profilu Fit&Fun @fitnessfitfun w serwisie społecznościowym Facebook zwanych dalej „Konkursami” jest Fitness Klub FIT&FUN
 2. Wysockiego 51 03-202 Warszawa zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Fundatorem nagród Konkursie jest Organizator. Liczbę nagród oraz ich rodzaj określa Organizator w ogłoszeniu o Konkursie umieszczonym w ramach profilu Fit&Fun w serwisie społecznościowym Facebook (zwanego dalej „Profilem”) pod adresem https://www.facebook.com/fitnessfitfun/ Takie ogłoszenie zwane będzie dalej „Ogłoszeniem”.
 4. Konkurs trwać będzie przez okres czasu wskazany w Ogłoszeniu.
 5. Wyniki Konkursu będą opublikowane w ramach losowania, pośród osób które spełnia warunki ogłoszenia konkursowego, 22 czerwca 2018 roku podczas ogniska fitnessowego w godzinach 20.00-21.00 będą rozlosowane nagrody.
 6. Niniejszy regulamin Konkursu (zwany dalej „Regulaminem”) jest wiążący dla Organizatora i niżej zdefiniowanych Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie ogłoszonym w ramach Profilu i określa prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.
 7. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród Uczestnikom działającym niezgodnie z Regulaminem lub niespełniających wymogów w nim określonych.
 9. Organizator zastrzega sobie możliwość, na każdym etapie trwania Konkursu, wykluczenia Uczestnika Konkursu, który działa w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu opisanymi w Regulaminie lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 10. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym z udziału w Konkursie Uczestnika oraz odmowy przyznania Nagrody w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania mu Nagrody. Powyższe prawo przysługuje Organizatorowi również w przypadku gdy Uczestnik, celem uzyskania korzystnego rezultatu, korzysta z urządzeń lub programów umożliwiających ominięcie wymagań konkursowych, w szczególności poprzez generowanie automatycznych odpowiedzi lub uzyskiwania korzystnych wyników czasowych.
 11. Organizator zachowuje prawo do moderowania i usuwania wypowiedzi wulgarnych, obraźliwych i/lub naruszających dobre imię Organizatora oraz promujących przedsiębiorców i produkty konkurencyjne względem produktów Organizatora, nawet po wcześniejszej akceptacji zgłoszenia konkursowego.
 12. Organizator nie ma obowiązku informowania Uczestników o wykluczeniu z Konkursu.
 13. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa (dalej zwana „Komisją”) składająca się z 3 osób wskazanych przez Organizatora. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają zmianom.
 14. W razie wszelkich wątpliwości dotyczących przebiegu Konkursu, organem rozstrzygającym jest Komisja.
 15. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu społecznościowego Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami regulaminu serwisu społecznościowego Facebook.
 16. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają Zadania Konkursowe, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.
 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Zadania Konkursowe zagubione lub utracone w sieci Internet, treści przesłane w zgłoszeniach, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji.
 19. Wszelkie informacje, w tym dane osobowe, podawane przez Uczestnika Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Facebook Inc.

 Uczestnicy Konkursu

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, posiadające konto w serwisie Facebook, zgodne z regulaminem w/w serwisu (tj. m.in. konto określone prawdziwym imieniem i nazwiskiem Uczestnika), które w chwili rozpoczęcia danego Konkursu ukończyły 18 lat oraz zamieszkują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (zwane dalej „Uczestnikami”).
 2. Poprzez umieszczenie komentarza pod Ogłoszeniem umieszczonym w ramach Profilu, w oparciu o które Organizator ogłasza rozpoczęcie Konkursu, Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszelkie zasady w nim opisane.
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora, jak również członkowie najbliższych rodzin tych że członków (tj. małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

Zasady uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

(a) posiadanie przez Uczestnika konta w serwisie Facebook zgodnego z jego prawdziwymi danymi osobowymi;

(b) zapoznanie się z Regulaminem;

(c) wykonanie zadania konkursowego odrębnie określonego w ramach poszczególnych Konkursów.

 1. Przystąpić do Konkursu można w każdym czasie jego trwania.
 2. Do prawidłowego działania konieczna jest włączona obsługa cookies oraz javascript.
 3. W Konkursie biorą udział jedynie prawidłowe zgłoszenia.

 Zasady i przebieg Konkursu

 1. Fakt rozpoczęcia Konkursu zostanie ogłoszony przez Organizatora w ramach Profilu poprzez umieszczenie tam stosownego Ogłoszenia. W Ogłoszeniu Organizator szczegółowo opisze zadanie konkursowe (zwane dalej „Zadaniem Konkursowym”), okres trwania Konkursu, kryteria oceny wykonanego Zadania Konkursowego, przewidywane Nagrody oraz ewentualnie inne specyficzne zasady danego Konkursu.
 2. O ile nie zostanie to określone inaczej w Ogłoszeniu, Zadanie Konkursowe w polegać będzie na umieszczeniu co najmniej jednego wpisu (komentarza) tekstowego pod Ogłoszeniem, zgodnego z wymaganiami podanymi w jego treści przez Organizatora.
 3. Jeżeli ogłoszenie o Konkursie nie będzie stanowić inaczej, z Konkursu będą wykluczone odpowiedzi wysłane jako wiadomości prywatne.
 4. O ile nie zostanie to określone inaczej w Ogłoszeniu, Uczestnik może dokonać dowolnej ilości wpisów, przy czym opublikowanie komentarza jest równoznaczne ze zgłoszeniem go do Konkursu.
 5. Uczestnik może zaprosić do uczestnictwa w Konkursie swoich znajomych z serwisu Facebook.
 6. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni poprzez losowanie 22.06.2018 podczas klubowego ogniska.
 7. Ogłoszenie wyników Konkursu może być opóźnione w oparciu o jednostronną decyzję Organizatora. O opóźnieniu Organizator powiadomi Uczestników poprzez stosowny wpis w ramach Profilu.
 8. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia czasu trwania Konkursu bez podania przyczyny.

Nagrody i zwycięzcy

1 . Przyznane w ramach danego Konkursu nagrody (zwane dalej „Nagrodami”) nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, usługi ani też równowartość pieniężną.

 1. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę w Konkursie. Osoba , która nie pojawi sięna organizowanym ognisku klubowym 22.06.2018 i nie będzie obecna podczas losowanie , nie przysługuje jej nagroda . odbiór nagród tylko osobiście.
 2. Organizator zobowiązuje się podczas losowania do wyłonienia tylu uczestników ile jest nagród.

 

 1. Za ewentualne zobowiązania podatkowe związane z przyznawaniem nagród w Konkursie odpowiada Organizator. Uczestnicy zobowiązują się współpracować w tym zakresie z Organizatorem, w szczególności podając na ich żądanie wymagane przez przepisy dane.

 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym celem wydania Nagród i uregulowania ewentualnych zobowiązań podatkowych związanych z ich wydaniem.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla w/w celów, jest niezależna od czasu trwania Konkursu. Zgoda może być odwołana w każdym czasie.
 4. Zdobywca Nagrody wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych na zasadach określonych w Regulaminie oraz na wykorzystywanie dla potrzeb Konkursu jego wizerunku, o ile został on pobrany z portalu Facebook. Uczestnik oświadcza, że dysponuje wszelkimi prawami do fotografii, na której został uwieczniony jego wizerunek lub wykorzystywany przez niego wizerunek innej osoby, w tym fikcyjnej.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Każdy Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przekazując pełne imię i nazwisko Użytkownika oraz jego adres e-mail i nazwę Konkursu lub drogą pisemną na adres Organizatora. Złożenie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika w trakcie trwania Konkursu, uważane będzie za wycofanie się Uczestnika z Konkursu. Wycofanie zgody uniemożliwiające przekazanie Uczestnikowi Nagrody uprawnia Organizatora do odmowy jej wydania.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, jeżeli zmiany te są korzystne dla Uczestników Konkursu oraz do przedłużenia trwania Konkursu. Organizator każdorazowo ogłosi zmiany w Regulaminie w ramach Profilu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub/i skrócenia czasu trwania Konkursu.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu na www.fitfun.pl .
 4. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na adres – klub@fitfun.pl z informacją o takiej rezygnacji.