Zadzwoń : 22 675 98 27 Email: klub@fitfun.pl
Regulamin Ośrodka Rehabilitacyjno-Sportowego Fit&Fun

Regulamin Ośrodka Rehabilitacyjno-Sportowego Fit&Fun

REGULAMIN OŚRODKA REHABILITACYJNO-SPORTOWEGO FIT&FUN    Beata Czachorowska

OŚRODEK JEST CZYNNY: W DNI POWSZEDNIE 7.00 – 22.00

SOBOTY 8.00 – 16.00, NIEDZIELE 9.00 – 16.00

KAŻDA OSOBA UCZESTNICZĄCA W ZAJĘCIACH NA TERENIE OŚRODKA FIT & FUN-zwanym dalej KLUBEM JEST ZOBOWIĄZANA DO PRZESTRZEGANIA ZASAD WYMIENIONYCH PONIŻEJ.

I Postanowienia ogólne

 1. WARUNKIEM OTRZYMANIA LEGITYMACJI KLUBOWEJ JEST UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH.
 2. W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH MOGĄ UCZESTNICZYĆ TYLKO OSOBY ZDROWE, ZALECAMY OKRESOWE BADANIA.
 3. Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie uczestnictwa klientów w zajęciach. Klubowicz oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć podczas Warsztatów, zarówno w postaci foto, jak i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Klubowicz zostanie każdorazowo poinformowany, jeśli na miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub video. Na prośbę Klubowicza każdorazowo klub usunie zdjęcie lub wideo, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowany tylko przez kanały należące lub powiązane z organizatorem, tj. FIT & FUN. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów, prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video, gdzie inni uczestnicy chcieliby zostać utrwaleni. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem usługi, którą jest utrwalenie warsztatów, ćwiczeń czy relacja uczestnictwa danej osoby/ grupy osób w zajęciach, co jest ujęte w ofercie usługi lub oferowane słownie. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom.
 4. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video, czy ścieżki dźwiękowej z pobytu na terenie FIT & FUN bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie FIT & FUN zajęć, wizerunku trenera czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.
 5. NA ZAJĘCIA FITNESS OBOWIĄZUJĄ ZAPISY, REGULAMIN ZAPISÓW NA ZAJĘCIA DOSTĘPNY JEST NA WWW.FITFUN.PL
 6. PODSTAWĄ DO UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH JEST POSIADANIE KLUBOWEJ LEGITYMACJI Z WAŻNĄ OPŁATĄ ORAZ WYKONANIE ZDJĘCIA (w przypadku odmowy wykonania zdjęcia prosimy o podpisanie oświadczenia deklarującego przedstawianie dowodu osobistego wraz z kartą klubową). W PRZYPADKU REZYGNACJI KLIENTA Z ZAJĘĆ PO WYKUPIENIU KARNETU, zwraca się koszt karnetu proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu po potrąceniu wydatków poniesionych w celu należytego wykonania usługi lub/i kosztów naprawienia szkody, jaka powstała w związku z rezygnacją klienta.
 7. Trener ma prawo nie wpuścić Klubowicza na zajęcia, których wcześniej nie opłacił.
 8. a) Pracownicy administracji wraz z kierownictwem mają prawo zdecydować o niedopuszczeniu do zajęć dowolnej osoby bez podania przyczyny, jeśli uznają, że wpływa to na bezpieczeństwo lub komfort zajęć.
 9. b) Pracownicy administracji lub kierownictwo zadecydują o niedopuszczeniu danej osoby do zajęć, zostaje mu zwrócona cała kwota, którą oferował się zapłacić
 10. c) Pracownicy administracji, jak i kierownictwo mogą podjąć taką decyzję w dowolnym momencie prowadzenia zajęć.
 11. Każda osoba, która przebywa na terenie Klubu FIT & FUN musi posiadać ważną kartę członkowską na zajęcia. W przypadku nieposiadania karty, osoba jest zmuszona opuścić Klub w trybie natychmiastowym. Każda karta określa precyzyjnie czas, godzinie oraz personalia osoby uprawnionej do przebywania na terenie Klubu w wybranych godzinach, na określonych w regulaminie zasadach. Nie można przebywać w placówce poza wyznaczonymi warunkami.
 12. ZAWIESZENIE KARNETU OBOWIĄZUJE TYLKO I WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU UMOWY NA 12 MIESIĘCY. KARNETY 30-DNIOWE NIE PODLEGAJĄ ZAWIESZENIU BEZ WZGLĘDU NA POWÓD. W PRZYPADKU KARNETÓW NA ILOŚĆ WEJŚĆ JEST MOŻLIWOŚĆ PRZEŁOŻENIA NIEWYKORZYSTANYCH WEJŚĆ POD WARUNKIEM ZAPŁATY ZA KOLEJNY  KARNET  PRZED  UPŁYWEM  WAŻNOŚCI  OBECNEGO  ABONAMENTU.
 13. JEDNORAZOWE WEJŚCIE DO KLUBU OZNACZA – WEJŚCIE OPEN – CZYLI NIEOGRANICZONY CZAS NA SIŁOWNI I ZAJĘCIACH FITNESS
 14. ZABRONIONE JEST ODSTĘPOWANIE LEGITYMACJI KLUBOWEJ OSOBIE TRZECIEJ. Z USŁUG MOŻE KORZYSTAĆ TYLKO JEJ WŁAŚCICIEL
 15. W PRZYPADKU ZGUBIENIA KARTY KLUBOWEJ, ĆWICZĄCY ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKUPIENIA JEJ DUPLIKATU, KTÓREGO KOSZT WYNOSI 20 ZŁ, NA POCZET WYROBIENIA NOWEJ KARTY.
 16. WSZYSTKICH UCZESTNICZĄCYCH W ZAJĘCIACH OBOWIĄZUJE RĘCZNIK, STRÓJ SPORTOWY WRAZ ZE ZMIANĄ OBUWIA NA SPORTOWE. BRAK POWYŻSZEGO MOŻE SPOWODOWAĆ ODMOWĘ DOPUSZCZENIA DO ZAJĘĆ.
 17. Klub informuje, iż przedmiotem usługi jest możliwość skorzystania ze sprzętu znajdującego się na jego terenie. Zajęcia prowadzone w klubie, są zajęciami technicznymi, opartymi o konkretną technikę lub elementy techniczne o charakterze sportowym.
 18. Klub nie oferuje swoim klientom ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki na zajęciach ani siłowni. Obecność muzyki lub jej brak w żadnym stopniu nie jest elementem usługi, a Klubowicz deklaruje, że muzyka lub jej brak nie wpływa na decyzję o zakupie członkostwa, jednocześnie został poinformowany, że część pracowników słucha utworów dla poprawy własnego nastroju. Klubowicz taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
 19. Trener w FIT & FUN prowadzi zajęcia. Wszelkie zajęcia rytmiczne są oparte o wyklaskiwanie rytmu, wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Wszelka muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez pracownika (trenera) w celu umilenia sobie czasu pomiędzy nauką poszczególnych figur. Jest również dla wielu pracowników (trenerów) sposobem na stres występujący podczas prezentacji przed grupą.
 20. OSOBY KORZYSTAJĄCE Z WYPOSAŻENIA KLUBU POWINNY DOKONAĆ WSTĘPNEJ KONTROLI URZĄDZEŃ I ZGŁASZAĆ EWENTUALNE USTERKI. ĆWICZĄCY SĄ MATERIALNIE ODPOWIEDZIALNI ZA SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ NICH NA TERENIE KLUBU.
 21. Klub informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia klienta klubu. Jednocześnie klient deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora lub korzystania ze sprzętu w sposób niezgodny z instrukcją. Klubowicz taką, szczegółową deklarację składa, podpisując oświadczenie zdrowotne oraz oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
 22. FIT & FUN informuje, że teren Klubu jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa. Przebywanie na terenie Klubu jest skrupulatnie rejestrowane (audio i video) ze względów bezpieczeństwa za pomocą różnych środków (smartphone, tablet, kamera, rejestracja audio, telefon itp.). Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych jako materiał dowodowy. Rejestrowany jest jedynie teren holu oraz recepcji na wypadek wtargnięcia osób niebędących naszymi klientami. Codzienna praca FIT & FUN nie będzie rejestrowana, a materiały codziennie kasowane. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Jeśli nie wyrażasz zgody na nagrywanie, prosimy o opuszczenie Klubu.
 23. Teren FIT & FUN jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie FIT & FUN znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z regulaminu FIT & FUN. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie Klubu. Każda próba zakłócenia pracy recepcji, trenerów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu Klubu, jako zadośćuczynienie za zakłócanie poprawnej pracy studia i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy.

21.. ZE WSZYSTKIMI PROBLEMAMI DOTYCZĄCYMI KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA KLUBU PROSIMY ZGŁASZAĆ SIĘ DO NASZYCH PRACOWNIKÓW.

 1. SPOŻYWANIE ALKOHOLU, UŻYWEK (narkotyków, dopalaczy), PALENIE TYTONIU ORAZ POSIADANIE WSZELKICH ANABOLIKÓW, LUB UŻYWANIE ŚRODKÓW UZNAWANYCH ZA “DOPINGUJĄCE” NA TERENIE CAŁEGO KLUBU JEST ZABRONIONE.
 2. OSOBY NIE PRZESTRZEGAJĄCE ZASAD KULTURALNEGO ZACHOWANIA MUSZĄ SIĘ LICZYĆ Z MOŻLIWOŚCIĄ USUNIĘCIA SPOŚRÓD ĆWICZĄCYCH.
 3. RZECZY WARTOŚCIOWE NALEŻY POZOSTAWIĆ W SCHOWKACH (KLUCZYKI DOSTĘPNE W RECEPCJI KLUBU).
 4. Klub informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy bez nadzoru i pozostawiać takowe w zamkniętych na klucz szafkach, w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Klubowicz deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież, uszkodzenie lub zaginięcie pozostawionych na terenie Klubu rzeczy nastąpi w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zamknięcia na klucz w szafce), mimo zaleceń ze strony Klubu. Klubowicz taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
 5. JAKIEKOLWIEK DZIAŁANIA NA SZKODĘ NASZEGO KLUBU BĘDĄ WIĄZAŁY SIĘ Z UTRATĄ KARTY CZŁONKOWSKIEJ.
 6. W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w, jaki sposób są przetwarzane Wasze dane, są dostępne tutaj: http://www.fitfun.pl/obowiazek-informacyjny-rodo/

 

II Siła wyższa

 

 1. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy.
 2. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 7 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.
 3. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, Klub jest uprawniona do przejścia na tryb nauczania/prowadzenia zdalnego lub realizacji usługi w formie „zajęć online” do końca trwania umowy, co jest integralną częścią umowy pomiędzy Klubem i Klientem.
 4. W przypadku, gdy Klient z obiektywnych względów nie ma możliwości korzystania z usługi na tożsamym poziomie, dopuszcza się możliwość zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej, tym samym przedłużając czas trwania umowy o analogiczny okres zamrożenia, w którym usługa nie była świadczona.
 5. Forma realizacji usługi po wystąpieniu Siły Wyższej zostanie przedstawiona Klientowi niezwłocznie po reorganizacji Klubu i zapoznaniu się z aktualnymi wytycznymi odpowiednich służb wraz z nowo obowiązującym prawem oraz udostępniona za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji z Klientem.
 6. Klient będzie mógł zapoznać się z nowymi zasadami realizacji usługi oraz dokonać ich akceptacji w przypadku chęci kontynuowania usługi. W przypadku braku akceptacji w ciągu 7 dni od komunikatu dochodzi do automatycznego zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej.
 7. W przypadku akceptacji sposobu realizacji usługi Klub zobowiązuje się do zachowania najwyższego, obiektywnie możliwego w danej sytuacji poziomu realizacji usługi na wcześniej ustalonych zasadach cenowych. Poziom merytoryczny nie ulegnie zmianie, jedynie środki techniczne realizacji usługi zostaną dostosowane do aktualnej sytuacji w możliwie nieinwazyjny dla Klienta sposób.
 8. Klient wyraża świadomie zgodę na zastosowanie wyżej opisanego trybu w sytuacji wystąpienia Siły Wyższej akceptując regulamin i nie wnosi do niego uwag.

 

 

 

 

III OBOSTRZENIA ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ COVID-19

 

 1. Ze względu na wprowadzone obostrzenia dotyczące pandemii COVID-19, stosuje się obowiązujące przepisy prawa. W związku z aktualnymi wytycznymi FIT & FUN stosuje się następujące środki zapobiegawcze oraz wytyczne względem realizowanej usługi:
 2. Klient jest zobowiązany do wypełnienia zgodnie z prawdą oświadczenia zdrowotnego podczas zapisów i poinformowaniu o ewentualnych zmianach w samopoczuciu lub w przypadku, gdy informacje w oświadczeniu ulegną zmianie.
 3. FIT & FUN Dochowa wszelkiej staranności w celu zachowania bezpieczeństwa i higieny w trakcie wykonywania swoich zadań względem oferowanej usługi. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa publikujemy pod tym linkiem: http://www.fitfun.pl/wytyczne/
 4. Klient akceptuje wdrożone procedury poprzez pisemną akceptację oświadczenia, wspomnianego w pkt a.
 5. Stan ten obowiązuje do momentu zakończenia pandemii lub wejścia w życie aktu prawnego znoszącego powyższe wymogi w świetle prawa. Po zaistnieniu przesłanek opisanych powyżej, paragraf niniejszego rozdziału wygasa i traci moc.

 

IV Zasady funkcjonowania Klubu w związku z ograniczeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się SARS-COV-2 po 17.10.2020 r.

 1. W związku wystąpieniem stanu epidemii Klub od dnia 19.10.2020 r. jest przeznaczony wyłącznie dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, o których mowa w aktualnym rozporządzeniu.
 2. w obiekcie mogą przebywać jedynie osoby, które spełniają kryteria zawarte w punkcie powyżej.
 3. FIT & FUN zastrzega możliwość weryfikacji, czy osoba korzystająca z usługi spełnia wymogi opisane w punkcie powyżej w tym zażądać dodatkowego oświadczenia lub innego potwierdzenia stanu faktycznego.
 4. osoby chcące korzystać z obiektu Klubu rekreacyjnie nie będą obsługiwane
 5. jako wykładnie prawną i definicje respektuje się komunikaty na stronach gov.pl / definicje słownikową PWN / wykładnie akademicką i praktyków z wykształceniem prawniczym
 6. przy weryfikacji klienta w nawiązaniu do pkt. d stan faktyczny uprawiania „sportu wyczynowego”, „współzawodnictwo sportowe”, „korzystanie z zajęć sportowych” lub „wydarzeń sportowych”
 7. przy stwierdzeniu negatywnej weryfikacji klienta, Klub ma prawo odmówić obsługi powołując się na zakazy wynikające bezpośrednio obowiązujących przepisów
 8. w przypadku braku akceptacji nowego regulaminu, niezrealizowane świadczenia ulegają zamrożeniu, do momentu odblokowania poprawnego funkcjonowania działalności rekreacyjnej, zgodnie z pierwotną treścią regulaminu
 9. klientowi, któremu FIT & FUN nie jest w stanie świadczyć usług od 17.10.2020 r. z tytułu siły wyższej, przysługuje możliwość skorzystania z innych usług lub produktów w ramach pozostałej kwoty, z zaznaczeniem:
 10. iż są one realizowane zgodnie z IV, 1, a-f,
 11. są potwierdzone na piśmie aneksem, sporządzone w formie fizycznej, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach pod rygorem nieważności.
 12. w przypadku zajęć sportowych, klub rezygnuje z dotychczasowej formy zajęć i na czas obowiązywania zakazów wymienionych w IV realizuje jedynie kursy edukacji ruchowej, kursy celowe, zajęcia przygotowawcze, wydarzenia sportowe oraz seminaria sportowe.